زائرین حماسه عظیم پیاده روی اربعین حسین پارسی بلاگ

آقایان :

جناب مدیر سید محمد رضا فخری ، پیام رهایی، حاج آقا گودرزپور، حاج آقا شریف ، سلمان فارسی ،

شهریار کوچه ها،
زندگی کاروانی، نی نی کوچولو، سرباز آقا ، علیرضا خان ، آذر ارجمند

حاج آقا افشار ،بی سروسامان، محمد مهدی ر، هوای حوصله ام ابریست، مهدی

خانومها:
تسنیم، نسیم، طیبه علی، خادمه شهدا ، تبسم بهار،

عشقستان اسماعیل ، اخراجی