بنام خدا
سر کار خانم معصومه سادات موسوی 
اینک که با کوله باری گرانبها از تجربیات مفید و سازنده ی شما در سه دوره سردبیری مجله پارسی نامه، بار امانت به یکی دیگر از افراد کارآمد رسانه و فرهنگ سپرده شده، با توجه به ضرورت ایجاد نهاد نظارت برای ارتقای کیفی مجله پارسی نامه، ضمن اعلام تاسیس شورای نظارت بر مجله پارسی نامه، جنابعالی را به سمت رئیس این شورا منصوب می کنم.
اهم وظایف این شورا عبارتند از :

تدوین، به روز رسانی و تصویب آئین نامه های اجرایی مربوط به فرآیند انتخابات
تدوین، به روز رسانی و تصویب آئین نامه های شکلی و محتوایی گزینش مطالب در مجله  پارسی نامه
نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و ضوابط حاکم بر مجله پارسی نامه و تعامل مثبت و سازنده با سردبیر مجله در جهت ارتقای کمی و کیفی
پیشنهاد اعضای شورا به مدیر مسئول جهت تصویت و عضویت

امید که سردبیر محترم و دبیران عزیز مجله و کلیه کاربران خوب پارسی بلاگ همکاری لازم را با شورای نظارت در جهت انجام وظایف محوله داشته باشند.

توفیق الهی رفیق یارتان
سیدمحمدرضا فخری
مدیر مسئول مجله پارسی نامه