1) سید محمد رضا فخری ، مدیر

2) معصومه سادات موسوی ، سردبیر

3) طیبه علی ، دبیر

4) ساقی رضوان ، دبیر

5) سحر بانو ، دبیر

6) شروق ، دبیر

7) فاطمه ایمانی ، دبیر

8) محسن قافله شهدا ، دبیر

9) محمد فیاضی ، دبیر

10) دکتر رحمت سخنی ، دبیر

11) احمد ایمانی ، دبیر