فهرست دبیران بر اساس تعداد یادداشت بررسی و رد شده

 

1.      امیر منصور معزی [45560]

 

2.      بی یار [13290]

 

3.      کانون فرهنگی شهدا [13220]

 

4.      محمد جواد . س [10885]

 

5.      طیبه علی [9165]

 

6.       آقاشیر (حفاظ)  [7790]

 

7.      بوی سیب [5438]

 

8.      راشد خدایی [4933]

 

9.      محمد عابدینی [4881]

 

10.  تبسم بهار [3956]

 

11.  دکتر سخنی [2285]

 

12.  هادی قمی [1158]

 

13.  قاصدک [1096]

 

 

 

فهرست دبیران بر اساس تعداد انتخاب تیتر یک

 

1.       امیر منصور معزی [138]

 

2.      کانون فرهنگی شهدا [48]

 

3.      دکتر سخنی [45]

 

4.      محمد عابدینی [28]

 

5.      بی یار [25]

 

6.       طیبه علی [25]

 

7.      محمد جواد . س [25]

 

8.      تبسم بهار [20]

 

9.      بوی سیب [16]

 

10.  آقاشیر (حفاظ)  [9]

 

11.  هادی قمی [7]

 

12.  راشد خدایی [6]

 

 

 

فهرست دبیران بر اساس تعداد انتخاب تیتر دو

 

1.      امیر منصور معزی [398]

 

2.      کانون فرهنگی شهدا [98]

 

3.      محمد جواد . س [77]

 

4.      محمد عابدینی [64]

 

5.      بی یار [56]

 

6.       بوی سیب [51]

 

7.      تبسم بهار [45]

 

8.      طیبه علی [42]

 

9.      راشد خدایی [21]

 

10.  دکتر سخنی [9]

 

11.  هادی قمی [8]

 

12.  آقاشیر (حفاظ) [7]

 

13.  قاصدک [2]

 

 

فهرست دبیران بر اساس تعداد انتخاب لینک بدون تصویر

 

1.      امیر منصور معزی [1687]

 

2.      کانون فرهنگی شهدا [1093]

 

3.      بی یار [554]

 

4.      بوی سیب [506]

 

5.      محمد جواد . س [488]

 

6.       آقاشیر (حفاظ)  [459]

 

7.      تبسم بهار [366]

 

8.      طیبه علی [221]

 

9.      راشد خدایی [151]

 

10.  دکتر سخنی [150]

 

11.  محمد عابدینی [150]

 

12.  هادی قمی [114]

 

13.  قاصدک [60]

 

14.  محمد جواد . س [21]

 

 

 

فهرست دبیران بر اساس تعداد انتخاب پیام در پیام رسان

 

1.      آقاشیر (حفاظ)  [778]

 

2.      امیر منصور معزی [340]

 

3.      کانون فرهنگی شهدا [227]

 

4.      محمد جواد . س [193]

 

5.      دکتر سخنی [176]

 

6.       محمد عابدینی [136]

 

7.      طیبه علی [69]

 

8.      قاصدک [57]

 

9.      راشد خدایی [36]

 

10.  محمد جواد . س [22]

 

11.  تبسم بهار [20]

 

12.  بی یار [15]

 

13.  هادی قمی [1]

 

14.  بوی سیب [4]

 

 

 

فهرست دبیران بر اساس تعداد انتخاب مهمان

 

1.      امیر منصور معزی [525]

 

2.      کانون فرهنگی شهدا [63]

 

3.      دکتر سخنی [62]

 

4.      طیبه علی [20]

 

5.      محمد عابدینی [14]

 

6.        تبسم بهار [9]

 

7.      قاصدک [8]

 

8.      آقاشیر (حفاظ)  [7]

 

9.      هادی قمی [6]

 

10.  بوی سیب [5]

 

11.  راشد خدایی [5]

 

12.  بی یار [1]