همه ی دوستان پیامرسانی گرامی می توانند با یک نظر خصوصی مشکل خود را اعلام و حل شده دریافت کنند.
کاربران گرامی می توانند سوال ها و لینک های خود را در « اتاق درباره پارسی نامه » هم به تبادل نظر بگذارند.