به نام خدا

بروز مسایلی درروز های اخیرمنتهی به انتخابات مجله پارسی نامه برآنم داشت تا ضمن این نوشتار نسبت به تبیین برخی موارد و همچنین جلوگیری از بروز اشتباه دراذهان بیدارو روشن همبلاگستانی های جانم اقدام کنم تا ازاین رهگذرعلاوه برادای وظیفه نسبت به مجموعه دوست داشتنی خانواده پارسی بلاگ  استمرارفعالیت ها و پیوند دوستی ها نیز مستحکم ترگرددبنابراین ایده بدواً از همه ی دوستان و همکاران ارجمندم به لحاظ صراحت بیان صمیمانه اعتذار می جویم.

 

   1- ازمهمترین نیازمندی های هرمجموعه پویا و فعال تبیین سیاست های کلی و اهداف و به تبع آن برنامه ریزی دوره ای اعم از کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت درنیل به اهداف اصلی ست بنابراین باید بدانیم که بی شک سیاستگذاران سایت از راه اندازی مجله پارسی نامه اهدافی داشته و دارند که منتج به نتایح نیکی درآینده خواهد بودو به طریق اولی برنامه هایی را نیز درنیل به این اهداف برای خود ترسیم نموده اند که اولاً پرداختن به آنها درصلاحیت حقیرنیست وثانیاً عدم اشرافم به سیاست های کلی و خواست و برنامه ها به طور کل ورودم به این عرصه را ممنوع می سازد.پس ابتدا لازم است ذهنیت خودمان را درارتباط با آنچه مجله می دانیم اصلاح کنیم وبپذیریم که این کارمتولی دارد، برنامه دارد،جهت و سمت و سو دارد و دراجرا ممکن است باتغییراتی که برای مخاطبین شناخته شده و یا آشنانمی آید مواجه شود و تنها مرجع صاحب صلاحیت دراین نوع تصمیم گیری ها مدیریت سایت است.

    2- همانطور که بسیاری می دانند دردوره اول مجله ابتدا سردبیر مجله با صلاحدید مدیرسایت منصوب شد  و پس ازآن با بررسی مدیر و سردبیر تعدادی از دوستان خوش ذوق و توانمند براساس شناخت های کلی از نحوه تعاملشان درمحیط سایت انتخاب و ضمن دعوت از این بزرگواران درمواردی توسط مدیرسایت و درمواردی توسط سردبیرمجله تقاضای همکاری شد.خب به طور طبیعی باشروع کار و تدوین آیین نامه و برنامه ریزی اشکالات زیادی به اجرا وارد بود که با بررسی های به عمل آمده توسط مجریان همزمان با اجرا تدابیر جدیدی برای به کارگیری دبیران اندیشیده شد تا به نحوی همه ی کاربران نیز دراین موضوع دخیل باشند و از استعدادهای مختلفی درجهت اجرای هرچه بهترکار بهره برداری گردد. دراعلامیه ی دوره دوم شرایط درنظرگرفته شده تنها محدود به مقبولیت کلی، فعالیت بیش از سه ماه، فعالیت درپیام رسان و سن ملاک نظر بود و چون اولین دوره از این نوع جذب دبیرمحسوب می شد و تجربه ای نیز دراین خصوص وجود نداشت بدیهی بود که  خیلی از پیش بینی ها به ادوار بعد موکول شود. یعنی در اجرا نیاز سنجی شود و سپس درادوار بعدی نسبت به برنامه ریزی درست و بهتر اقدام شود.

     3- شروع دور دوم مجله که تجربه ای جدید برای دست اندکاران آن باحضور عده ای ازمنتخبین کاربران بود برای شروع با فراز و نشیب های زیادی مواجه بود. جالب است بدانید در تمام این دوره حتی یک بارمیسر نشده است که کلیه دبیران منتخب یک جا جمع شوند حتی بصورت مجازی همزمان به بحث و بررسی پیرامون مسایل بپردازند،جلسه حضوری که بماند که به خاطر عدم هماهنگی برنامه کاری دبیران مختلف که هرکدام درشهری ساکن هستند عملاً هرگز میسر نشد و تنها جلسه اولیه با حضور پنج نفر از دبیران شکل گرفت و از جمله خود حقیر که اصلا برایم حضور در آن جلسه ممکن نبود و همینطور دوستانی دیگری که برایشان این حضور مقدور نبود.خب به طور طبیعی عدم آشنایی با کار مجله درشروع آن می توانست مشکلات زیادی را دراجرا ایجاد کند که کم و بیش همینطور هم بود و البته باهدایت های به وقت سردبیرمحترم درروزهای نخست بسیاری مشکلات مرتفع شد و همکاران نسبت به کار آشناتر شدند. البته دراین میان دبیران محترمی که از دوره ی قبل حضور داشتند به طورطبیعی با اصل کار آشناتر بودند لیکن درمقام اجرا باتوجه به نیازسنجی های جدید مجله ضروری می نمودکه همه ی دوستان به طور روزمره فعالیت داشته باشند. لیکن این فعالیت جمعی به صورت گروهی نیز هیچگاه دراین دوره به حداکثر نرسید.

    4- باگذشت اندکی از مجله بحث تعیین سردبیر مطرح شد درحالی که تعیین سردبیر به طور بدیهی ازشئون مدیریتی محسوب می شود. سردبیرمسول مستقیم حسن اجرای کاراست و بروز هرنوع مشکلی درنشرمطالب مجله به طور مستقیم به عهده سردبیرمجله است وحتما تصدیق می کنید که نتایح این مسولیت به طورمستقیم به عهده مدیرسایت است.یکی از مشکلات وناراحتی های برخی دبیران این بود که سردبیربایددرشورا تعیین گردد. درحالی که این کار به هیچ عنوان به صلاح مجله و سایت نمی توانست باشد.چگونه باید از مدیرسایت توقع داشته باشیم که موضوع مهمی که می تواند سرنوشت سایت و سالها تلاش و حیثیت اجتماعی اش را دستخوش مسایل پیچیده ازحیث توجه مسولیت و قوانین قرار دهد به عهده افرادی گذاشته شود که شناخت کافی و مستقیم توسط مدیرسایت از آنها وجود ندارد. چه تضمینی درحسن اجرای کار دراین زمینه وجود دارد؟ پاسخ گوی مراجع قانونی درمواقع مورد لزوم چه کسی خواهد بود؟ امثال بنده که حتی حوصله پاسخگویی به کاربران را ندارند، با یک مویزگرمم می شود و ازکوره درمی روم و با یک غوره سردم می شود و به راحتی حتی می توانم کار را رها کنم چگونه ممکن است که مسئولیت این مهم را بپذیرند و اصلاً چه حجتی براین وجود دارد که مدیرسایت بتواند به من اطمینان کند و حیثیت اجتماعی خود را به من بسپارد و یا من بعداً پاسخگوباشم؟آیا شما خودتان حاضرید سرنوشت کاری تان را به دست افرادی که شناخت مستقیمی از آنها ندارید و تنها ارتباطتتان به یک ارتباط مجازی بازمی گردد بسپارید؟ آیا هیچ منطقی چنین چیزی را می پذیرد؟آیا مدیرسایت حق ندارد که اموری را که توجه قانونی اش مستقیم به عهده ی اوست تحت اشراف خود نگاه دارد؟ متاسفانه برداشت برخی همکاران و کاربران دراین زمینه اشتباه بوده وتعمیم انتخاب دبیر به سردبیررابدون توجه به نکات مهم و باری قانونی اش طلب می کنند که با هیچ منطق و قانونی سازگاری ندارد.با گذار از این مرحله توجه برخی همکاران به درخواست های سردبیرمجله درنوع انتخاب ها و یا ایجاد تغییر درآنها جدی گرفته نمی شد و اگرچه پیش از این هم برخی همکاران تبعیت پذیری لازم برای اجرای نظرات سردبیر را نداشتند و همین امر مشکلات بسیاری را درکار فراهم آورد.

      5- باتوجه به شرایط اعلام شده در دوره سوم که در اطاعیه ثبت نام اولیه داوطلبین قابل مطالعه بوده است به طور طبیعی همه ی ثبت نام کنندگان با اعلام آمادگی در واقع شرایط مندرج دراطاعیه را پذیرفته اند و اقرار به داشتن آن شرایط  و از طرفی تطبیق شرایط خود باآنچه مد نظرمجریان است رابه عهده رسیدگی کنندگان گذاشته اند. درواقع اعلام داوطلبی عبارت است از «پذیرش شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده».

     6 - تطبیق شرایط اعلام شده و داوطلبین درمرحله بعدی کارقراداشت و مدیرسایت رسماً طی پیامی دراتاق شورا اعلام داشتند که امر تطبیق درخصوص همکارن دوره ی قبل را باتوجه به اشراف سردبیر به ریزفعالیت همکاران به سردبیر واگذار کرده اند و تصمیم ایشان دراین خصوص کارگرخواهد بود.بدیهی است که دراین مرحله باتوجه به نیازمندی های مجله، اشکالات متعددی که درطول دوره وجود داشته وموجب عدم ارتقاء مجله به نقطه ی هدف تعیینی بوده است، نحوه کارکرد دبیران، مدت فعالیت، تبعیت ازسیاستهای کلی، توجه به نحوه تعامل دبیران باسردبیر، میزان فعالیت صورت گرفته، کیفیت انتخاب های صورت گرفته و تطبیق آنها با مقررات آیین نامه مجله و ارزیابی هایی از این دست مورد نظر سردبیربوده است واین حق طبیعی و بدیهی فردی ست که از او انتظار رساندن کار به نقطه هدف را داریم.

     7- پس از بررسی های صورت گرفته و اعلام اسامی نهایی  داوطلبین اطلاع کسب شد که برخی همکاران دوره قبل که داوطلب شرکت در دوره جدید نیز بودند از نظر سردبیر شرایطشان با شرایط و نیازمندی های مجله همخوانی نداشته است . اولا این نظر به تایید مدیرسایت رسیده بود واین به معنای اینست که طبق مقررات عمل شده است و ثانیاً همانگونه که قبلاً توضیح داده شد این از اختیارات سردبیر بوده است و ثبت نام کنندگان نیز از این اختیارات کاملاً آگاه بوده اند.

      8- سوالی که به وجودمی آید اینست که آیا عدم تطبیق شرایط اشخاص امتحان شده براساس معیارهای کلی فعالیتشان با شرایط مورد نیاز مجله به معنی فقدان صلاحیت این اشخاص است؟یعنی اگر ینده به عنوان آشپز یک هیئت اعلام آمادگی کنم و بعد از پخت چندین غذا مسئولین آن هیئت به من بگویند که براساس نیازمندی ها ما، دست پخت شمامورد نظرمان نیست آیا می توانم بگویم که من فی سبیل الله کارکردم و شما دارید به من توهین می کنید. یا اینکه راننده ای شما را فی سبیل الله سوارکرده تا به مقصد برساند و بعد درطول مسیر می بینید که اصلاً مقصد شما باهم تفاوت دارد، آیا پیاده شدن از ماشینی که به جای دیگری می رود توهین به شخص راننده است؟ آیا انجام هرکار فی سبیل الله به معنی اینست که دیگر هیچکسی نباید به حریم ما وارد شود؟ خوب وفتی غذای دست پخت من به طبع بانی خوش نمی آید یا مسیر راننده و مسافر باهم تطبیقی ندارد بدیهی است که استمرار فعالیت مفهومی نخواهد داشت. کجای این امر توهین به اشخاص است؟ آیا حرمت نگه داشتن به این معنی ست که علیرغم اینکه عذای من شور است همه بگویند به به چه غذای خوش طعمی پختی ؟ یا مسافرم بعد از دهها کیلومتر دور شدن از مسیرش بگوید خب چه خوب شد حالا این منطقه را هم دیدیم !! به زعم برخی، ظاهراً موضوع مجله و نیازمندی هایش و اینکه سردبیر باید بتواند با بال هایی که به او می دهند پرواز کند درمرحله هیچم قراردارد و اصلاًکار و هدف کار، مد نظر نیست. بنده به شخصه در زمره اولین اشخاصی بودم که علت این امر را جویا شدم و وقتی با پاسخ مستدل و منطقی مواجه شدم به طور طبیعی موظف به دفاع از حرف حق هستم و مجاز نیستم آنچه را که شخصاً می پسندم و تنها براساس ارادتم به اشخاص است ابراز نمایم. یا در ارتباط با تایید حضور برخی دیگر از دوستان نیز به قیاس پرداخته می شود درحالی که هرفرد درجایگاه خود براساس جمیع شرایطش درنظر گرفته شده است، یعنی ممکن است فردی میزان بررسی کمی داشته، لیکن می بینم حضورش درهمه ی مراحل مجله مستمر بوده، در پاسخگویی به کاربران پیش قدم بوده، از تعامل خوب و انعطاف پذیری در روابط با سایر همکاران یا سردبیر برخوردار بوده بنابراین با نگاه سردبیری چنانچه کاربران هم اعتماد کنند تشخیص این بوده که ایشان نیز می توانند بال خوبی برای پرواز باشند. دوستان معترض یا اشخاصی که القاء می کنند درآینده باسایرین چنین رفتاری می شود، کافی ست نیم نگاهی به ضوابط آیین نامه مجله و اختیارات و وظایف سردبیری بیاندازند آنوقت ملاحظه خواهند کرد که به طور طبیعی این از اختیارات سردبیر است که حتی درمیان دوره اگر همکاری نتواند آنگونه که شایسته است انتظارات را برآورده کند از دوره منفک نماید تاموجب کندی حرکت کلی مجله فراهم نشود بنابراین بدیهی است که اگر دوستانی که انتخاب می شوند نتوانند از عهده ی مسولیت های داده شده بربیایند یا به تعامل منطقی با سردبیر یا سایر دبیران برسند ویا از روحیه ی کار جمعی برخوردار نباشند، به طور طبیعی باتوجه به شرایط در نظر گرفته شده استمرار همکاری شان میسور نخواهد بود.

     9- همانطور که می دانید الفاظ دلالت برمعانی دارند و شاید به کارگیری کلمه تایید صلاحیت یا عدم صلاحیت اساساً درموضوعی مثل تطبیق شرایط افراد برای انجام یک کار مشخص مفهوم رسایی نداشته باشند و ای بسا ریشه ی همه ی این ناراحتی ها نیز باشد. بهتر است درکاربرد الفاظ به جهت توجه معانی آنها به مقصود دقت داشته باشیم تا مبادا از رهگذر استفاده از برخی کلمات موجب شبهه فراهم گردد.

     10- آنچه بسیار موجب تعجب شده ابراز نظر برخی کاربران گرامی در اراتباط با مسایل مدیریتی سایت و نحوه تعیین سردبیر یا شئون مدیریتی سایت و یا حتی ابراز اطلاعاتی از نحوه تعامل دبیران با سردبیر است که به طورمشخص باتوجه به عدم صلاحیت ذاتی این عزیزان دربررسی این موضوعات یا ابراز نظرپیرامون نحوه مدیریت سایت ازپرداختن به مواردی که مطرح می کنند به دلیل عدم توجه موضوع به ایشان و فقدان صلاحیت کافی در ابراز نظرشان خودداری می کنم.

     11- برخی نیز به طور خنده آوری از دلایل عدم داوطلبی حقیر و برخی همکاران آنچنان محکم صحبت می کنند که گویی خود ما هستند. به نظرمی رسد هرفرد خود بهترین قاضی در اراتباط با امکان سنجی های خود و تطبیق شرایط خود است و البته این قضاوت از نحوه نگاه به اصل کار هم شکل می گیردمثلاً درموردخودم، نگاه حقیر درارتباط با کار مجله این بوده است که با توجه به شرایط مورد نیاز مجله به طور حتم نمی توانم دردوره جدید این نیازمندی ها را پاسخ بدهم. حضور فیزیکی درجلسه عمومی دوره به نظرم بسیار مهم است و قطعاً باتوجه به تنگی زمان های روزانه و تراکم کاری ام اصلاً چنین امری برایم مقدور نیست، یا حضور مستمر درسایت به طور روزانه و بررسی نوشته ها به طور روزانه و پاسخگویی درست به کاربران برایم ممکن نیست ، بنابراین چنانچه بخواهم با عدم داشتن چنین شرایطی خودرا داوطلب کنم این عمل اساساٌ ظلم به کار و درواقع سوزاندن فرصت فرد دیگری است که ممکن است همه ی این شرایط را داشته باشد و گذشته از این به نظر می رسد بنده هرچه درتوان داشته ام به کاربرده ام و بهتر اینست که این فرصت را دراختیار سایرکاربران قراربدهم تا انها نیز بتوانند ایده ها ی جدیدتری را برای مجله به ارمغان بیاورند و از این رهگذر همه بهره مند شویم.

     12 - درپایان ضمن اعتذار از مدیر محترم سایت و سردبیر و همکاران از طرح ضمنی برخی موارد، عرض می دارم که بی شک نگاه افراد به یک موضوع تفاوت هایی دارد و این از اطلاعات اشخاص نسبت به اصل و فرع موضوعات سرچشمه می گیرد. معتقد نیستم عزیزانی که این روزها بسیار بد از افرادی که همه ما ارادت ویژه و خاص به ایشان داریم با پرداختن به انواع مسایل نامربوط دفاع می کنند یا افرادی که اطاعات غیرضروری از عدم حضور دوستان دراین دوره را به بیرون از شورای دبیران درز دادند، دوستان صدیق و قابل اعتمادی باشند چون دوست صدیق کسی ست که نفع و صلاح دوست را در نظر بگیرد و هرگز دست از حق نکشد و همواره امانت دار باشد. از طرفی مطمئن هستم که بی اخلاقی هایشان ثمری درلبریز کردن کاسه های صبر ندارد تا مواردی مطرح شود که هیچ ارتباطی با کاربران ندارد و تنها ذهنشان را مغشوش می کندو ثمره ای هم ندارد، همچنین ضروری ندیدم که به مسایل کارکردی و ریز کاری مجله درطول دوره بپردازم اما بانگاهی کلی ضمن احترام به همه ی همکاران ارجمندم عرض می کنم، دردوره ای که گذشت نمی شود یک کار خوب کیفی و هدفمند را از فعالیت ما ارزیابی کرد بلکه می شود گفت یک کار کمّی درسطح متوسط و البته نه درجهت رشد و اهداف مجله توسط ما صورت گرفته است و شاید اگر مجموعه همکاران انعطاف پذیرتر بودند و البته در ارتباط با کار باشدت و حرارت بیشتر فعالیت می کردند اینک می توانیستم کارنامه ای بهتر را ارائه کنیم که امیدوارم عزیزان منتخب در دور بعد با همدلی و رفاقت والبته تبعیت از قوانین موجب رشد و بالندگی مجله و نیل به اهدافش را فراهم آورند.

غفرالله لناولکم

امیرمنصورمعزی

ازآنجائیکه این صفحه اختصاصی است برای درح نظر به صفحه اصلی وبلاک مراحعه کنید یا اینجاکلیک کنید