بنام خدا
سر کار خانم آلاء توحیدی
نظر به تجربیات و شایستگی ها و توانایی های جنابعالی در امور رسانه ای و موضوعات فرهنگی در فضای مجازی، به موجب این حکم از این تاریخ به مدت یک سال به سمت سردبیری مجله  پارسی نامه منصوب می شوید.
توفیق شما را در پیگیری اهداف و آرمانهای دین و انقلاب و انجام وظایف محوله طبق ضوابط و آئین نامه های مصوب از خداوند متعال خواستارم.
بی شک موفقیتهای بزرگ مجله پارسی نامه مرهون زحمات و فداکاری های سرکار خانم موسوی سردبیر سابق این مجله و زحمات دبیران سه دوره ی گذشته است و اینک که در آستانه ی چهارمین دوره بخاطر خستگی بر دوش گرفتن سه دوره بار سنگین سردبیری و اشتغالاتی که دارند، از وجود تعیین کننده ی ایشان در سردبیری مجله محروم هستیم، امیدوارم تلاش و کوشش و انرژی و فعالیت شما با سرمایه ی ارزشمند تجربیات و تخصص سرکار خانم موسوی در هم آمیزد و شاهد بالندگی هر چه بیشتر مجله پارسی نامه باشیم.

توفیق الهی رفیق یارتان
سیدمحمدرضا فخری
مدیر مسئول مجله پارسی نامه