قرمز سبز آبي خاکستري
جبرئيل همراه هفتاد هزار فرشته پس از نمازظهر نزدم آمد و گفت : . . . اي محمّد ! هركس با جماعت بودن را دوست داشته باشد، خداوند و همه فرشتگان دوستش خواهند داشت . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت