شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ @};-

قلمدون
@};-
@};-
عکس مخالف با موازين شرعي و عرفي و اينا تخلف شماره دو هست
خودداري از استفاده از عکس‌ها و تصايري که با موازين شرعي و عرفي جامعه ما همخواني نداشته باشد. ( عرف پارسي‌يار برگرفته از مباني ديني است و به عرف و فضاي کاري ساير شبکه‌هاي اجتماعي کاري ندارد)
سه تخلف عنوان گرديده که با کلمه خودداري آغاز ميشوند
خيلي هم عالي/ احسنت به شما
هما بانو
@};-
قلمدون
@};-
هما بانو
@};-
*خاطره*
رعايت همين قوانين و نظارت بر کاربران باعث شده پارسي يار شبکه ي اجتماعي امن و منحصر به فردي باشه .. خدايتان حفظ کناد !@};- @};- @};-
هما بانو
ممنون ستاره عزيزم@};- @};-
هما بانو
@};-
قلمدون
@};-
@};-
هما بانو
{a h=nostalgic2}nostalgic2{/a} @};-
هما بانو
@};-
ساعت ویکتوریا
پارسي نامه
78 امتیاز
13 برگزیده
1803 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top